ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE BADAWCZYM

Ks. dr Bogdan Stańkowski SDB wraz z dr Karoliną Kmiecik-Jusięgą z Akademii Ignatianum zapraszają do udziału w projekcie wydawniczym pt. Salezjańska Ars Educandi, którego celem jest refleksja nad systemem wychowawczym św. Jana Bosko z okazji zbliżającej się 200. rocznicy jego urodzin. Termin zgłaszania tematów upływa 30.06.2014, natomiast termin nadsyłania gotowych tekstów – 31.10.2014 r.

Informacje szczegółowe:

Szanowni Państwo

Zbliża się 200 rocznica urodzin Ks. Bosko. Jest to szczególna okazja, aby dokonać pewnego podsumowania działalności wychowawczej salezjanów w Polsce. Planowane obchody rocznicowe mogą stać się nowym impulsem do przemyśleń i refleksji nad nowymi wyzwaniami stojącymi przed wychowawcami, którzy inspirują się Systemem Prewencyjnym ks. Bosko.

Zapraszamy wszystkich Państwa – Salezjanów, Siostry Salezjanki, Pracowników naukowych do współpracy, na rzecz poszukiwań naukowo-badawczych z zakresu Salezjańskiej Ars Educandi. Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi dociekaniami i koncepcjami naukowymi, wynikami badań własnych bądź przeprowadzanych w ramach projektów badawczych. Zależy nam, by publikacje miały charakter naukowy i oscylowały wokół działalności wychowawczo-resocjalizacyjnej salezjanów, dzieł salezjańskich oraz przedstawiały znaczące i zasłużone postaci Salezjanów, których praca na trwałe wpisała się do historii pedagogiki lub innych nauk społecznych i humanistycznych. 

Proponujemy następujący obszar tematyczny:

 1. Zagadnienia wychowania salezjańskiego w oratorium
 2. Salezjańska katecheza
 3. Profilaktyka i wychowanie w szkole salezjańskiej
 4. Salezjański wolontariat i misje
 5. Działalność Salosu, Saltromu, świetlic środowiskowych
 6. Salezjańskie ośrodki wychowawczo-resocjalizacyjne
 7. Liturgiczna Służba Ołtarza w kontekście pedagogicznym
 8. Salezjańskie zaangażowanie w muzykę i inne dziedziny sztuki
 9. Nowe formy pracy z młodzieżą trudną, w oparciu o zasady systemu prewencyjnego
 10. Znaczące postaci Salezjanów – ich działalność pedagogiczna, resocjalizacyjna, wkład w rozwój polskiej nauki i kultury

Nadsyłane prace powinny mieć charakter rozdziału w monografii naukowej, mogą być stricte teoretyczne, koncepcyjne lub empiryczne. Nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane. Mile widziane prace w językach obcych (angielski, niemiecki, francuski, włoski). Objętość: ok. 20 tyś. znaków, czyli pół arkusza wydawniczego. Publikacja będzie punktowana i recenzowana przez dwóch niezależnych profesorów.

Artykuły mogą mieć następujący układ:

 1. Wprowadzenie, nakreślenie celu
 2. Scharakteryzowanie problemu badawczego, sytuacji problemowej – palący problem do rozwiązania
 3. Ewentualne tezy
 4. Metodyka, analiza, interpretacja materiału badawczego
 5. Propozycje wyjścia naprzeciw problemom rodzącym się w poszczególnych kontekstach pracy salezjańskiej, nowe rozwiązania
 6. Wnioski, postulaty
 7. Bibliografia
 8. Abstract

Prosimy o nadesłanie propozycji tematów do 30  czerwca 2014 roku. Termin nadsyłania artykułów: do 31 października 2014 roku.

Prosimy o przysyłanie propozycji tematów oraz artykułów w wersji elektronicznej na jeden z podanych adresów:

ks. dr Bogdan Stańkowski; e mail: stabopol@interia.pl

dr Karolina Kmiecik-Jusięga: e mail: karolinakmiecik1@wp.pl

Wymogi edytorskie (spełnienie wymogów edytorskich jest warunkiem koniecznym, aby praca mogła zostać przyjęta do recenzji):

a)      tekst w programie Word

b)      objętość tekstu min. 20 tyś. znaków wraz ze spacjami i przypisami dolnymi (pół arkusza).

c)      wszystkie marginesy: 2,5 cm.

d)     w tekście nie należy stosować wyróżnień, podkreśleń, pogrubień, niepotrzebnych spacjowań.

e)      wcięcie pierwszego wiersza: 1

f)       czcionka: Times New Roman 12pkt, odstęp między wierszami 1,5.

g)      bibliografia alfabetyczna na końcu artykułu

h)      streszczenie w j. polskim i abstrakt w j. angielskim (max 800 znaków każde).

i)        słowa klucze po polsku i po angielsku (max. 8 słów).

j)        wymagana jest krótka nota na temat autora: tytuł naukowy, zajmowane stanowisko, ośrodek naukowy – uczelnia, funkcja, obecne zainteresowania.

Sposób tworzenia przypisów:

k)      Artykuł z czasopisma: J. Krokos, W poszukiwaniu istoty prawdy, „Studia Philosophiae Christianae” 1998, nr 1, s. 25-41.

l)        Książka: Z. Krasnodębski, Postmodernistyczne rozterki kultury, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996, s. 54.

m)    Artykuł z dzieła zbiorowego: P. Mazurkiewicz, H. Skorowski, Kościół wobec przemian w Polsce, w: Wolność w prawdzie, red. S. Skobla, Wydawnictwo ?, Łódź 1997, s. 62.

n)      Zasoby internetowe: R. McGhee, Intuit and Norsemen, w: http://www.civilization.ca/cmc/40.htm (data dostępu: 10.03.2012).

o)      Jeśli tekst jest tłumaczeniem: H. Jonas, Religia gnozy, tłum. z j. ang. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platon, Kraków 1994, s. 23.

p)      Kolejne cytowania: proszę używać skróconych form z zaznaczeniem np. dz. cyt., tamże, tenże.

Prosimy, aby Państwo stosowali się do powyższych wymogów, gdyż w znacznym stopniu ułatwi to pracę związaną z przygotowaniem publikacji do druku.

Dziękujemy i zachęcamy Państwa do współpracy!
Ks. dr Bogdan Stańkowski, Akademia Ignatianum Kraków
Dr Karolina Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum Kraków