ETYKA WYDAWNICZA

  • Towarzystwo naukowe Franciszka Salezego oraz redakcja „Seminare. Poszukiwania naukowe”, szukając dobrych rozwiązań w zakresie etyki publikacyjnej, opiera się na zasadach wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE), międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców i redaktorów czasopism naukowych. Zasady określające algorytm postępowania w sytuacji wykrycia nierzetelności przedstawiają następujące diagramy COPE.

  • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego jako wydawca czuwa nad przestrzeganiem etyki wydawniczej i stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i innym nieuczciwym praktykom, takim jak ghostwritingguest authorship. Stara się chronić prawa autorów i zawsze bada oskarżenia o plagiat lub niezgodne z prawem wykorzystanie publikowanych tekstów. W takich przypadkach wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, gdy pojawią się dowody świadczące o niewiarygodności bądź sfałszowaniu badań, o popełnieniu plagiatu bądź naruszeniu zasad etyki wydawniczej, a także w przypadku popełnienia poważnych błędów metodologicznych. Wydawca zobowiązuje się także do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji materiałów.

  • Autor składając tekst do publikacji winien zapoznać się z ustalonymi przez wydawcę zasadami etyki wydawniczej, procedurą kwalifikowania materiałów do wydania oraz zasadami współpracy wydawcy z autorem i wskazówkami technicznymi. Może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty, wszystkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze użyte w tekście jest winien opatrzyć odpowiednim przypisem. Jest zobowiązany także do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. W przypadku materiału autorstwa wielu osób należy określić wkład poszczególnych autorów w jego powstawanie. Po ustaleniu poważnych błędów i nieścisłości w zgłoszonym już tekście, autor jest winien natychmiast powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania tychże błędów na etapie prac redakcyjnych.

  • Recenzent publikacji jest zobowiązany do obiektywnej oceny materiału zgłaszanego do wydania. Powinien dostarczyć recenzję w ustalonym terminie, opatrując ją oświadczeniem o nie zachodzeniu konfliktu interesów z autorem. Jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora, a także powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac. Nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku gdy może występować konflikt interesów z autorem.