NAGRODA TNFS

Nagroda została ustanowiona 7 czerwca 2008 r. podczas I Zjazdu TNFS i ma charakter honorowy, jej oficjalna nazwa to: PRAEMIUM SOCIETATIS SCIENTIARUM FRANCISCI SALESII.


Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za działalność naukową oraz za działalność organizacyjną lub wychowawczą. Jej celem jest promocja działalności naukowej osób identyfikujących się z chrześcijańskim humanizmem lub prowadzących działalność wychowawczą w duchu św. Jana Bosko.


Regulamin Nagrody Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego:


Laureaci:

Edycja 2015
 • W kategorii: praca magisterska, licencjacka lub doktorska przyznano trzy równorzędne nagrody w wysokości 2000 zł netto każda.
  • – Ks. mgr. Mirosławowi Pudło SDB za pracę magisterską: Pieśni wielkopostne w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. 
  • – Dk. mgr. Arturowi Kołodziejczykowi za pracę magisterską: Etty Hillesum droga do zawierzenia Bogu. Próba rekonstrukcji doświadczenia religijnego autorki zapisków ‘Przerwane życie’.
  • – Panu mgr. Leszkowi Grule za pracę magisterską: Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę świadków Jehowy.
 • W kategorii: publikacja przyznano nagrodę w wysokości 3500 zł netto ks. dr. hab. Piotrowi Kulbackiemu za monografię: Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli ks. Franciszka Blachnickiego, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013,  ss. 574. 
Edycja 2012:
 • W kategorii: praca magisterska, licencjacka lub doktorska – mgr Paweł Bednarz za pracę magisterską: Znaczenie Krwi Chrystusa i szacunek wobec niej w świetle filmu “Pasja” Mela Gibsona.

Nagroda pieniężna w wysokości 2 500 zł.

Edycja 2009:
 • W kategorii: praca magisterska, licencjacka lub doktorska – mgr Bogusława Frontczak za pracę magisterską: Alegoryczna interpretacja liturgii godzin według Amalariusza z Metz, PAT, Kraków 2008.
  Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł.
 • W kategorii: publikacja – ks. dr Piotr Towarek za książkę: Egzorcyzm. Historia, liturgia, teologia, Studio poligrafii komputerowej “SQL” s.c., Olsztyn 2008, ss. 331.
  Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.
Edycja 2008:
 • W kategorii: praca magisterska, licencjacka lub doktorska – ks. dr Maciej Maciukiewicz za pracę doktorską pt. La Chiesa come comunione dei santi. Per una teologia della “Communio Sanctorum” a partire dai pontificali e rituali romani dopo il Concilio Vaticano II. (Kościół jako wspólnota świętych. Teologia “Communio sanctorum” w rytuałach i pontyfikałach rzymskich po Soborze Watykańskim II).
  Nagroda pieniężna w wysokości 2 500 zł.
 • W kategorii: publikacja – ks. dr hab. Bogusław Migut za książkę pt. Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej, Lublin 2007, ss. 420.
  Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.
Edycja 2007:
 • W kategorii: praca magisterska, licencjacka lub doktorska – Hanna Pleskacheuskaya za pracę doktorską pt. Rok liturgiczny sakramentem paschalnym w świetle ‘Mów’ św. Leona Wielkiego, napisanej przy Katedrze Teologii Liturgii na Wydziale Teologicznym UKSW pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jacka Nowaka SAC.
  Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł.
Edycja 2006:
 • W kategorii: praca magisterska, licencjacka lub doktorska – mgr Aneta Mirosława Rayzacher za pracę magisterską pt. Poezja w katechezie przedszkolnej, UKSW: Warszawa 2005, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Kazimierza Misiaszka. Nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł.
 • W kategorii: publikacja – ks. dr Waldemar Jan Pałecki za książkę pt. Rok liturgiczny Pascha Chrystusa. Misterium roku liturgicznego według Odo Casela OSB (1886–1948), Lublin 2005, ss. 221. Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.